พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ยินดีต้อนรับ Welcome to RTAF Museum, 8 a.m.- 4 p.m. everyday (except public holidays), 0 2534 1853
แนะนำสถานที่
การติดต่อ
แผนที่
การเดินทาง
การจัดแสดง
อาคาร ๑
อาคาร ๒
อาคาร ๓
าคาร ๔

าคาร ๕

ภายนอกอาคาร
ประวัติ
กองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑ์
ภาพเขียนวีรกรรม
องค์ผู้ริเริ่มการบิน
การบริการ
ของที่ระลึก
ร้านอาหาร
 
มีดีอะไรในพิพิธภัณฑ์
Museum Highlight

เหลือเครื่องเดียวในโลก
Last one in the World

LAST ONE IN THE WORLD (Corsair)

LAST ONE IN THE WORLD (Hawk-3)

คนไทยสร้าง
Thais designed & built

Thai designed & built (Boripat)

 


พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ความมุ่งหมาย
   เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบและพัสดุอื่น ๆ ที่เห็นควรเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นตำนานของกองทัพอากาศ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชม

การเข้าชม
    - เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
    - ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าชมเป็นพิเศษ

ระเบียบการเข้าชม
    - เข้าชมได้ตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่เสียค่าเข้าชม
    - กรณีขอเข้าชมเป็นพิเศษ ให้ผู้ขอเข้าชมยื่นรายงานขออนุญาตก่อนเข้าชม ๑ สัปดาห์ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะแจ้งให้ผู้ขอเข้าชมทราบ
(ติดต่อ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๘๕๓ ในเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ในรั้วพิพิธภัณฑ์


เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ใคร่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

   ๑. ไม่นำหีบห่อและสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุปกคลุม ปิดบังหรือซ่อนเร้นสิ่งของ เข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
   ๒. ไม่จับต้อง หรือหยิบฉวยสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธภัณฑ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
   ๓. ไม่ก่อความรำคาญใด ๆ แก่ผู้เข้าชมอื่น
   ๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารจัดแสดง
   ๕. ไม่ถ่ายภาพสิ่งของที่จัดแสดงโดยมิได้รับอนุญาต
.
   ๖. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ขอได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๘๕๓

อาคารจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
    เพื่อความเหมาะสมในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบดังนี้
อาคาร ๑ จัดแสดงประวัติการบินของไทยและประวัติกองทัพอากาศ, อากาศยานที่เคยประจำการในกองทัพอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒, อากาศยานที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทย
อาคาร ๒ จัดแสดงอากาศยานที่หาดูได้ยาก และนิทรรศการชั่วคราว
อาคาร ๓ จัดแสดงอากาศยานที่มีบทบาทในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ
อาคาร ๔
จัดแสดงยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

อาคาร ๕ จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ และเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์ลูกสูบใช้ใบพัดรุ่นสุดท้ายของ กองทัพอากาศ
การจัดแสดงภายนอกอาคาร เครื่องบินขับไล่ไอพ่น, เครื่องบินลำเลียง และเครื่องบินฝึก, เรดาร์ และอื่น ๆ

เรื่องที่น่าสนใจ


๙๐ ปี พลานุภาพกองทัพอากาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บพัสดุพิพิธภัณฑ์ของ ทอ.
หลักเกณฑ์การบันทึกประวัติหน่วย

เรื่องที่ควรบันทึกเป็นประวัติของหน่วย

 


อืม, งานเรียบร้อยดี ปีหน้าอาจมีข่าวดี

กองเชียร์พิพิธภัณฑ์ชนะเลิศ

เล่นเกมสนุกไหมน้อง

ดารานำกองเชียร์ชนะเลิศ

 

   

ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ที่
sakpinit@hotmail.com