กองทัพอากาศ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ”

       ​​​กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ร่วมกับ เครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART
กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารอากาศ
ชั้นประทวน (ท่าดินแดง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รวมถึงเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่กำลังพล ครอบครัว
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
          การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกดังกล่าว กำหนดกระทำพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐
โดยกิจกรรมในพิธีเปิดงานจะประกอบด้วย

                   -  กิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะ"

                   -  วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ เรื่อง "รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยเท้าพ่อ"

                   -  การแสดงจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ประกอบเพลงดัดแปลง "คู่ถัง"

                   -  การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ"
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

          นอกจากนี้ ภายในการจัดงานตลอดทั้ง ๓ วัน จะมีการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทัพอากาศ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน การนำเสนอแผนงานโครงการของเครือข่ายหัวใจสีเขียว GREEN@HEART​
การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยม รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการนำ "ตลาดธงฟ้า" ในรูปแบบสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้า และการบริการต่างๆ ในราคาพิเศษ ตลอดจนได้จัดให้มีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศในห้วงเวลา
๑๗๐๐ – ๑๙๐๐ ทุกวัน อีกด้วย 

       คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ จึงขอเรียนเชิญกำลังพลทหารอากาศ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ได้เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ" ในระหว่างวันที่
๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาตั้งแต่ ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์
สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน   

S__2695177.jpg 


 

** กำหนดการจัดงาน​ **


 

 

​​


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook