โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)

​              กองอาชีวสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวทหารอากาศ
และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจําปี๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑) หลักสูตร ๑๐๐ ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่
๘ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
​              ๑. หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๓๐ คน
​              ๒. หลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๓๐ คน
​              ๓. หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๔๐ คน
​              ๔. หลักสูตรตัดผมชายชั้นสูง ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๔๐ คน
​              ๕. หลักสูตรดัดผม – เสริมสวยขั้นพื้นฐาน ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๓๐ คน
​              ๖. หลักสูตรดัดผม – เสริมสวยชั้นสูง ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๓๐ คน
​              ๗. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๒๕ คน
​              ๘. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๒๕ คน
​              ๙. หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ (นวดสปา – อโรมา) ช่วงเช้า ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ จํานวน ๒๕ คน
​              ๑๐.หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ (นวดตัว) ช่วงบ่าย ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ จํานวน ๒๕ คน
​              ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐)
โดยนําหลักฐานประกอบการรับสมัคร รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ชุด และสําเนา ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๒๐ และ 
๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๖


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail