​​การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)

​                 กองทัพอากาศกำหนดจัด “การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ” (HADR 2018) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ซึ่งการฝึกดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบขีดสมรรถนะของกำลังทางอากาศ และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศชาติอาเซียน (ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : AAF SOP on HADR) โดยมีผู้เข้าร่วมชมการฝึกดังกล่าวประกอบด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารจากกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

​                 การฝึกในครั้งนี้กองทัพอากาศได้สมมติให้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และดำเนินการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้กองทัพอากาศได้จัดตั้งระบบบัญชาการและควบคุม (C2) ระบบการประชุมทางไกล (VTC) การถ่ายทอดสัญญาณภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บนอากาศยานในการบริการทางการแพทย์และการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ (VDL) เรดาห์ตรวจอากาศ และระบบสื่อสารทุกมิติในพื้นที่กองบินที่ ๒ และจัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพสถานการณ์จากจุดต่าง ๆ ให้ชมอย่างต่อเนื่องบนจอ LED ขนาด ๔ x ๖ เมตร สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ หรือ EC-725 ซึ่งมีภารกิจในการค้นหาช่วยชีวิต และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ มาปฏิบัติการร่วมกับชุด MERT (Medical Emergency Response Team) ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์กองทัพอากาศ (ศปพ.พอ.) และนายทหารติดต่อประสานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กองบิน ๒ และใช้ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ ได้แก่ ส่งข้อมูลภาพด้วย Video Down Link การบินลำเลียงทางอากาศ และการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

​                 การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้นอกจากจะสร้างการรับรู้ของสาธารณชน ถึงขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศแล้ว ยังสร้างความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และผู้แทนกองทัพอากาศอาเซียน (ผู้ช่วยทูตทหาร ประจําประเทศไทย) ถึงความพร้อมของกองทัพอากาศ หากเกิดภัยพิบัติขึ้น


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail