๑๓๓ ปี กระทรวงกลาโหม

อินโฟ1.jpg 

อินโฟ 2.jpg 

            จากอดีตที่ผ่านมา กรมยุทธนาธิการได้มีการพัฒนาภารกิจและการจัดของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเผชิญภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยต่าง ๆ จนพัฒนาเป็นกระทรวง กลาโหมตามลำดับ ดังนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ มีการยกฐานะกรมยุทธนาธิการขึ้นเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ (Ministry of War and Marine) โดยประกาศเป็นพระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๓ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชสถานะเป็นจอมทัพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์รับสนองพระบรมราชโองการ

            ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๕ เป็นการปฏิรูประบบราชการเป็นครั้งแรก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราชโองการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ ชื่อว่า ประกาศตั้งเสนาบดี จนครบ ๑๒ กระทรวง ตามภารกิจเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์งาน โดยมีทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงยุทธนาธิการ       แต่ต่อมาในปีเดียวกันได้ลดฐานะกระทรวงยุทธนาธิการลงเป็นกรมยุทธนาธิการ ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ไม่สังกัดกระทรวงใด โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรฝ่ายทหารบกที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

            ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราชโองการ ชื่อว่า ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โดยให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบราชการ        ที่เกี่ยวกับพลเรือน จึงมีการโอนกรมยุทธนาธิการมาขึ้นสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยให้ยุทธนาธิการกำกับดูแลกิจการทหารบก และกรมทหารเรือกำกับดูแลกิจการทหารเรือ

            ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการยกฐานะกรมยุทธนาธิการขึ้นเป็นกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ดูแลการปกครองเฉพาะกิจการทหารบก พร้อมกับยกฐานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือ มีหน้าที่ดูแลการปกครองเฉพาะกิจการทหารเรือ

            ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการควบรวมกระทรวงทหารเรือกับกระทรวงทหารบกเข้าเป็นกระทรวงเดียวกันภายใต้นาม กระทรวงกลาโหม

            ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับราชการกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของกระทรวงกลาโหมและกิจการทหารไทย ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีการจัดส่วนราชการที่สำคัญออกเป็น สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง และกองทัพไทย ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัด คือ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

            กระทรวงกลาโหมและกิจการทหารของประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา ๑๓๓ ปี ได้ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและดำรงบทบาทเป็นหลักประกันความเป็นเอกราชของประเทศชาติรัษาอธิปไตย รักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีความสุขในราชอาณาจักรด้วยความมั่นคงปลอดภัย

            ในโอกาสครบ ๑๓๓ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงกลาโหมขอให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า จะยึดมั่นดำรงความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคง ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของชาติเคียงข้างประชาชนตลอดไป "กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง"


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail