เสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับดิจิทัลไทยแลนด์”

          ในยุค Thailand 4.0 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ โดยรักษาสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ให้ควบคู่กัน ซึ่งในปัจจุบัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

          โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ให้เป็นฝ่ายเสนาธิการที่ดีของกองทัพอากาศ จึงได้จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพื่อรองรับดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้รับฟัง ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ 
          - ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์  เลขานุการประจำรองประธาน กสทช.
          - อาจารย์ปริญญา หอมเอนก  ประธานบริษัท ACIS Professional Center และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานความมั่นคงในประเทศ


กำหนดการ

0730 - 0800  ลงทะเบียน
0800 - 0830  เปิดงานเสวนาวิชาการ
0830 - 0925  เริ่มการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1
0935 - 1030  เริ่มการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2
1030 - 1055  พักรับประทานอาหารว่าง
1100 - 1150  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตอบข้อซักถาม
1200            จบการเสวนาวิชาการ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail