ข้อแนะนำด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ

​                       ตามที่เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดสถานที่สำคัญของทางราชการและพื้นที่สาธารณะหลายแห่งในปัจจุบัน
คณะกรรมการกำกับดูแล รักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ ได้พิจารณาปรับมาตรการการผ่านเข้า - ออกพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง (รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และทุ่งสีกัน) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

      ๑.ช่วงเวลาเร่งด่วน (วันราชการระหว่างเวลา ๐๕๐๐ – ๐๙๐๐ และ ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐) รถยนต์ทุกคันให้ลดกระจกลงจนสุด
ขณะขับผ่านช่องทาง เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จะตรวจสอบยานพาหนะทุกคัน โดยยานพาหนะต้องมีบัตรผ่านยานพาหนะที่สำนักงาน
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ออกให้ หากไม่มี ให้ดำเนินการแลกป้ายแสดงตนและบัตรยานพาหนะชั่วคราวตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
      ๒.นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและวันหยุดราชการ (วันราชการ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ และ ๑๘๐๐ – ๐๕๐๐) มีมาตรการดังนี้

         ๒.๑ รถยนต์บุคคลสังกัดกองทัพอากาศ (มีบัตรยานพาหนะ/แสดงบัตรข้าราชการ) ให้ลดกระจกลงจนสุด ขณะขับผ่านช่องทาง
         ๒.๒ รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ของบุคคลสังกัดกองทัพอากาศให้ผู้ขับขี่เปิดหมวกกันกระแทกให้เห็นใบหน้า ขณะขับผ่าน
         ๒.๓  รถยนต์บุคคลภายนอกให้ลดกระจกลงจนสุด และพร้อมเปิดท้ายกระโปรงรถยนต์ (เจ้าของรถยนต์เป็นผู้เปิด – ปิดท้าย      
                กระโปรงรถยนต์เอง) เพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาการณ์

         ๒.๔ รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอก ให้ผู้ขับขี่ลงจากรถ ถอดหมวกกันกระแทก และจูงรถ
                เดินผ่านช่องทาง สำหรับรถจักรยานยนต์ต้องเปิดเบาะนั่งให้ จนท.รักษาการณ์ตรวจสอบทุกคัน      

(กรณีข้อ ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ใช้เฉพาะช่องทางกองทัพอากาศ ๓ (ด้านข้างพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ), ช่องทางกองทัพอากาศ๕
(จุดรักษาการณ์ด้านข้างโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) และช่องทางกองทัพอากาศ ๖
(จุดรักษาการณ์ด้านข้างกรมพลาธิการทหารอากาศ) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาการณ์สามารถสุ่มตรวจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

     ๓.บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่กองทัพอากาศ ต้องปฏิบัติดังนี้

         ๓.๑ ต้องแลกป้ายแสดงตนก่อนเข้าพื้นที่ โดย จนท.รักษาการณ์จะสอบถามชื่อผู้รับการติดต่อ และประสาน
              ผู้รับการติดต่อ หากไม่ปรากฏผู้รับการติดต่อ เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

         ๓.๒ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่หลังเวลา ๑๘๐๐ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

         ๓.๓ บุคคลภายนอกที่นำสัมภาระมาด้วย ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตรวจสอบสัมภาระก่อนเข้าพื้นที่

         ๓.๔เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ มีดุลพินิจในการไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่กองทัพอากาศได้
                หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                ๓.๔.๑ บุคคลภายนอกขอเข้าพื้นที่หลังเวลาราชการโดยไม่มีเหตุสมควร

                ๓.๔.๒ ไม่มีผู้รับการติดต่อ

                ๓.๔.๓ ผู้รับการติดต่อปฏิเสธไม่ให้เข้าพบ

                ๓.๔.๔ บุคคลภายนอกมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือมีสัมภาระที่น่าสงสัยหรือไม่ยอมให้ เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตรวจสอบสัมภาระโดยไม่มีเหตุสมควร

                   ทั้งนี้ จะเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 
        

 คณะกรรมการ กำกับดูแลรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail