เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ

                 ด้วยกรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือก
เป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่าง ๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

      ๑. นายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ ชั้นยศตั้งแต่พันจ่าอากาศตรี ถึง พันจ่าอากาศเอก
          นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีเลขหมายความชานาญทหารอากาศ ดังนี้

          ๑.๑ ๑๗๓๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการยุทธการ)

          ๑.๒ ๖๔๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการพัสดุ)

          ๑.๓ ๖๒๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการพลาธิการ)

          ๑.๔ ๖๗๑๗๐ (เสมียนชานาญการเงิน)

          ๑.๕ ๖๘๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญปลัดบัญชี)

          ๑.๖ ๗๐๑๗๐ (พนักงานตรวจแนะนาทางธุรการ)

          ๑.๗ ๘๑๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์)

          ๑.๘ ๗๓๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการกำลังพล)

          ๑.๙ ๘๐๑๗๐ (เจ้าหน้าที่ชานาญการข่าวกรอง)

      ๒. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี โดยให้นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

      ๓. มีระยะเวลารับราชการในกองทัพอากาศ นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการครั้งสุดท้าย ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
          ของปีที่ยื่นใบสมัครไม่น้อยกว่า ๖ ปี

      ๔. หากเคยได้รับทุนไปศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ มาก่อน การนับระยะเวลารับราชการในกองทัพอากาศ 
          ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ ข้อ ๗.๑.๓
          โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
   

          ๔.๑ ศึกษาตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
                 โดยให้นับตั้งแต่วันเดินทางกลับประเทศไทยถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

          ๔.๒ ศึกษาน้อยกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
                โดยให้นับตั้งแต่วันเดินทางกลับประเทศไทยถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

      ๕. ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร หรือกำลังศึกษาดูงาน ฝึกงานอยู่ ณ สถานศึกษา หรือองค์การใด
           หรืออยู่ในข้อผูกพันในการรับทุนของรัฐบาลหรือองค์การใด ๆ

      ๖. ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเห็นสมควร
          ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้

      ๗. ต้องไม่เคยถูกลงโทษจำคุกหรือถูกลงทัณฑ์ทางวินัย

      ๘. ต้องขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

      ๙. ผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตมาแล้วครั้งหนึ่ง จะต้องมีเวลารับราชการในกองทัพอากาศ
          เป็นระยะเวลารวมอย่างน้อย ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ในครั้งที่หนึ่ง จนถึงวันที่จะมีคำสั่ง
          ให้ไปรับหน้าที่ในครั้งที่สอง

     ๑๐. ผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูต จะต้องได้รับการประเมินค่าตามระเบียบกรมข่าวทหารอากาศ
ว่าด้วยการประเมินค่านายทหารประทวนผู้ปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๓๙ จากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำประเทศที่เกี่ยวข้องในขณะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยดีขึ้นไป

     ๑๑. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตมาแล้ว ๒ ครั้ง

     ๑๒. ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการชั้น "ลับมาก"

     ๑๓. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีภรรยา ภรรยาต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต้องมีความประพฤติดี สามารถช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูต ได้เป็นอย่างดี

 

                                                          -----------------------------------------------

                                        หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือก

     ๑. ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด

     ๒. ประวัติบุคคล (รปภ.๑) จานวน ๓ ชุด

     ๓. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลออกโดยกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๑ ชุด

             ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://intell.rtaf.mi.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
หมายเลขโทรศัพท์ ๒–๑๒๗๗

ใบสมัคร.doc

รปภ.๑.docx


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail