เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม

​        กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ จะดําเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไม่จํากัดเหล่า ชั้นยศ พันจ่าอากาศเอก อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารติดต่อของกองทัพอากาศประจํา FMV มีระยะเวลา ๓ ปี (ระว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

        ผู้สนใจยื่นเอกสารการสมัครตามสายบังคับบัญชาถึงกรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือที่สํานักงานบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุง เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๓๕


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail