รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะสังเกตการณ์การฝึกร่วมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

​            พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เยือนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหาร โตเกียว เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดินทางไป สังเกตการณ์การฝึกร่วมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิโดยมีนาวาอากาศ เอก ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจําโตเกียว ให้การต้อนรับและข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยของ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะได้เข้าร่วม สังเกตการณ์การฝึกร่วมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิเพื่อเรียนรู้และเป็น แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

             การฝึกร่วมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ในระดับประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภัยพิบัติจาก ต่างประเทศร่วมสังเกตการฝึกฯ จํานวนมาก โดยนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการการฝึกด้วย สถานการณ์ ในการฝึกได้จําลองขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่ประเทศเคยประสบ ได้แก่ แผ่นดินไหว อาคารทรุด ไฟไหม้สารเคมี รั่วไหล ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและควบคุมสูงสุด พร้อมการบูรณาการการปฏิบัติจากหน่วยงานพลเรือน ที่มีประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะทางร่วมปฏิบัติมีการจัดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันเวลา ทั้งนี้การฝึกดังกล่าวเน้นการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยและติดอยู่ในอาคารที่ทรุดตัว ถูกฝัง หรือติดอยู่ในยานพาหนะและยังมีชีวิตอยู่ให้ได้รับความปลอดภัย พร้อมดําเนินการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อส่งตัวไปรับการรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม

B20180831.jpg 

B20180831-2.jpg 

B20180831-4.jpg 

B20180831-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail