การประชุมแนวทางการดําเนินงาน ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
30/10/61

​              พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดําเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

​              โดยมีนายทหารกิจการพลเรือนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมพร้อมกองบินต่างจังหวัด ผ่านระบบ VTC เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

​              การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหัวหน้าสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์แล้ว ยังได้รับฟังการชี้แจงของหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในเรื่องของรายละเอียด แผนงาน งบประมาณ การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละกองที่สําคัญ อาทิเช่น โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด โครงการจิตอาสาเราทําความ ดี ด้วยหัวใจ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การประกวดและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลูกเสืออากาศ รวมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อของกองทัพอากาศ ในความรับผิดชอบของของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

​              สําหรับในเรื่องของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA) ได้เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ด้วยความรวดเร็วและกว้างขวางที่มีประโยชน์อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการนําเสนอภาพหรือข้อความ ควรคํานึงถึงภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ในภาพรวมและต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กําหนดไว้

B20181030-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail