พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ “เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน” ประจําปี ๒๕๖๒
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

คปอ-2.jpg 

​             พลอากาศโท นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีรับฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

อย.jpg 

อย-2.jpg 

         พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ  เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)

กรมช่างอากาศ

ชอ-3.jpg 

ชอ.jpg 

         พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรมช่างอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

พอ.jpg 

พอ-2.jpg 

         พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

สพ-2.jpg 

สพ.jpg 

          พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นนก.jpg 

นนก-2.jpg 

          พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สวบ.jpg 

สวบ-2.jpg 

          พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม๕๐๔ กองวิทยาการ อาคารใหม่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

สนภ ทอ.jpg 

สนภ ทอ-2.jpg 

          พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ร่วมรับฟังสารโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

โรงเรียนการบิน

รร การบิน.jpg 

รร การบิน-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก พิทูร  เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๑ 

บน1.jpg 

บน1-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๒

บน2.jpg 

บน2-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ  เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๔

บน4.jpg 

บน4-2.jpg 

         นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมเข้าพิธี ฯ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๕

บน5.jpg 

บน5-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๖

บน6.jpg 

บน6-2.jpg 

นาวาอากาศเอกจิรภัทร์  ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖ ร่วมพิธี เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๖ ดอนเมือง

กองบิน ๗

บน7.jpg 

บน7-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๑

บน21.jpg 

บน21-3.jpg 

          นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ  เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒๑  จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๓

บน23.jpg 

บน23-2.jpg 

          นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๔๑

บน41-2.jpg 

บน41.jpg 

             นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวนหน้ากองบังคับการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๕๖

บน56.jpg 

          นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖จังหวัดสงขลา

ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)

วัฒนานคร.jpg 

วัฒนานคร-2.jpg 

         นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ รองผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) เป็นผู้แทน ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หน้ากองบังคับการฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail