พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ
2020/04/30

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

​       พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

       ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ความตอนหนึ่งว่า "ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศจนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพรวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป"

อย (1).jpg 

อย (3).jpg 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

           พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ  กองร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พอ-3.jpg 

 พอ.jpg

พอ-2.jpg 

กองบิน ๑

            นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล  ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

1.jpg 

1-2.jpg 

1-3.jpg 

กองบิน ๒

          นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามฝึก กองบังคับการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

2.jpg 

2-2.jpg 

กองบิน ๔

              นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามฝึก กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

4-4.jpg 

4-2.jpg 

4-3.jpg 

กองบิน ๗

             นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ๗๕ % และหน้ากากอนามัย ให้แก่ทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ที่ปลดประจำการในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า เราจะก้าวผ่านวิกฤตเชื้อโควิด–19 ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.jpg 

7-2.jpg 

7-3.jpg 

กองบิน ๒๑

               นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ลานจอดอากาศยานแผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

21-2.jpg 

21-3.jpg 

21.jpg 

กองบิน ๔๑

      นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการประกอบพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งรับราชการครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลอดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชัยงใหม่

     การจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติให้กับทหารกองประจำการปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ที่จะครบกำหนดปลดจากองประจำการเป็นทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน โดยในพิธี ผู้แทนทหารกองประจำการได้กล่าวอำลาผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารกองประจำการ รวมถึงรับฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ จากผู้บังคับการกองบิน โดยให้โอวาทว่า "ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป"

     จากนั้น กองบิน ๔๑ ได้จัดยานพาหนะ เพื่อส่งทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปยังสถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

41.jpg 

41-3.jpg 

41-2.jpg 

กองบิน ๔๖

                นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ซึ่งได้ปฏิบัติตนได้สมชายชาติทหาร  พร้อมทั้งมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ทหารที่ปลดประจำการทุกนาย  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

            ในช่วงสถานกรณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบในการเดินทาง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พิษณุโลก ได้อนุมัติจัดรถโดยสารจำนวน ๒ คัน นำส่งอดีตทหารกองประจำการกลับบ้านในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นาวาอากาศโท พงษ์ศักดิ์ นุตประพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ อำนวยความสะดวกเรียบร้อย ไปยัง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

46.jpg 

46-2.jpg 

46-3.jpg 

กองบิน ๕๖

           นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

56.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail