คำถามที่พบบ่อย
​ถาม   การเปิดรับสมัครกำลังพลพิเศษ
ตอบ   สามารถติดตามข่าวการเปิดรับสมัครได้ตามสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์, สถานีวิทยุ ทอ., สิ่งพิมพ์ (วารสารจัดหางาน), เว็บไซต์กองทัพอากาศ (www.rtaf.mi.th) และเว็บไซต์กรมกำลังพลทหารอากาศ (www.person.rtaf.mi.th)

ถาม   แนวข้อสอบ
ตอบ   แนวทางปฏิบัติเดิมข้อสอบจะแบ่งเป็น ข้อสอบพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป และความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
          - ข้อสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไป จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป และความรู้ทั่วไป (การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมวิทยาและเทคโนโลยี)
          - ข้อสอบความรู้พื้นฐานตามคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งจะสัมพัน​ธ์กับงานในตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ

ถาม   แนวทางสำหรับ น.ประทวน ที่สำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท
ตอบ   ปัจจุบัน ทอ.มีแนวทางช่วยเหลือ น.ประทวน ที่สำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท 2 แนวทางด้วยกัน คือ
          1. การสอบคัดเลือกกำลังพลพิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาต่าง ๆ เข้ารับราชการเป็น น.สัญญาบัตร ตามแผนการบรรจุกำลังพลประจำปี
          2. การสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่​มีอายุระหว่าง 36-39 ปี และมีคุณวุฒิปริญญา สามารถสอบเลื่อนฐานะฯ ได้
          การสอบกำลังพลพิเศษบรรจุเข้ารับราชการใน ทอ. ไม่สามารถแบ่งโควตาให้กับ น.ประทวน ที่จบปริญญาได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบ ทอ.ที่ว่าด้วยการรับสมัคร การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดให้รับสมัครและคัดเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกในคราวเดียวกัน

* ข้อมูลจากเว็บไซต์ กพ.ทอ.


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail