งานแถลงข่าว "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"
13/07/60

A20170713-2.jpg 

A20170713-3.jpg 

A20170713-4.jpg 

          พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าว กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

 

          กองทัพอากาศ แสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ
รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  กล่าวว่า กองทัพอากาศได้สานต่องานของพ่อ จึงได้จัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ขึ้น  เพื่อแสดงผลงานโดยจัดนิทรรศการการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ  เพื่อให้ตกลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทาน จากนั้นก็เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ  น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน คลอง หนอง บึง ก็มีน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว  สูบน้ำเข้าสู่ไร่นาของราษฎรและในฤดูแล้งที่น้ำตามแหล่งเก็บกักต่างๆ เหือดแห้งลง  "...ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้..." กองทัพอากาศจึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้  โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้  เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ภายใต้ชื่อโครงการ เทพประทานธารา ในขณะเดียวกัน  ในภารกิจที่กองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชน ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้  และยังมีการนำปัจจัยการผลิตที่สำคัญไปมอบให้อีกด้วย ซึ่งกองทัพอากาศถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน และช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง

          ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  มาจัดแสดงในงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐
          ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล
การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา ผลงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่นตามกองบินต่างๆ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสุนนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน และเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ จากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาค การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ พร้อมเรียนรู้สูตรลับชากาแฟ ๘ สูตร ฝึกอาชีพทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ และเรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง เช่น การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน  โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย  เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และศิลปินชื่อดังทุกวัน

1.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail