ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ ภาพรวมของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีหนังสือ ที่ ปท ๐๐๐๔/ว๑๓๓๖
ลง ๒๒ ก.ย.๖๐ ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานฯ ภาพรวมของ ทอ. ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๙๙ อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งแบ่งเป็นค่าคะแนนโดยรวม
ในแต่ละดัชนี ดังนี้

                   ๑.   ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๙๑

                   ๒.   ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๐๑

                   ๓.   ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๒๗

                   ๔    ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ ๖๙.๗๗

                   ๕    ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๘๐

B20171106-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail