พิธีประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
27/04/61

A20180429-2.jpg

        พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ "จ่าอากาศตรี" ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียน
ช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประดับเครื่องหมายยศจำนวนทั้งสิ้น ๔๔๒ คน แบ่งตามหลักสูตร ดังนี้ 
        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ใน ๖ เหล่าการศึกษา ได้แก่
เหล่าทหารช่างอากาศ ๑๓๖ คน, เหล่าทหารสื่อสาร ๘๙ คน, เหล่าทหารสรรพาวุธ ๒๙ คน, เหล่าทหารต้นหน ๒๒ คน, เหล่าทหารอากาศโยธิน ๗๒ คน และเหล่าทหารสารวัตร ๓๔ คน 
        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี จำนวน ๔๕ คน 
        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปี จำนวน ๑๕ คน

ทั้งนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๕ คน ดังนี้ 
        - โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี บัญชา ศาลางาม เหล่าทหารช่างอากาศ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๓ 
        - โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันธกานต์ โพธิพฤกษ์ เหล่าอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ 
        - โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ณกฤช มีสมกลิ่น เหล่าทหารช่างอากาศ 
        - โล่ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภวิชญ์ รักผึ้ง เหล่าทหารดุริยางค์ 
        - โล่ผู้มีความประพฤติดี ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศราวุฒิ อินทะเอียด เหล่าทหารดุริยางค์

        โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และบรรจุลงตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพอากาศต่อไป

A20180429-3.jpg 

A20180429-4.jpg 

A20180429-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail