กองทัพอากาศจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดสกลนคร
11/12/61

​        พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศิริมงคล บ้านหนองปลาดุก ตําบลพังขว้าง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

        กองทัพอากาศ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จําเป็นต่อการดํารงชีพ จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้น โดยได้นําผ้าห่มกันหนาว จํานวน ๓๐๐ ผืน มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่ บ้านหนองปลาดุก ตําบลพังขว้าง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นําชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์ และประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

          กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

A20181211-2.jpg 

A20181211-4.jpg 

A20181211-3.jpg 

A20181211-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail