พิธีแถลงข่าวร่วม ความร่วมมือการบริหารห้วงอากาศและการปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้
14/03/62

​          พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมด้วย นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด แถลงข่าวความร่วมมือการปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้แบบทางเดียว (one-way route) เพื่อรองรับเที่ยวบินเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพมหานคร

A20190314.jpg 

A20190314-3.jpg 

A20190314-4.jpg 

กองทัพอากาศจับมือวิทยุการบินฯ ปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้แบบทางเดียว (one-way route)
รองรับเที่ยวบินเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          กองทัพอากาศ ในฐานะผู้ใช้น่านฟ้าเพื่อภารกิจความมั่นคงของประเทศ และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ผู้ให้บริการการเดินอากาศเที่ยวบินพาณิชย์บนน่านฟ้าไทย ร่วมกันบริหารจัดการห้วงอากาศและปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้

           พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศ ให้ความสําคัญเรื่องการบริหารห้วงอากาศทั้งในส่วนของภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ดังนั้น แนวทางการบริหารห้วงอากาศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศจึงเป็นเรื่องที่กองทัพให้ความสําคัญ ตลอดเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศ และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้ร่วมกันทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ห้วงอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้นับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ ห้วงอากาศของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกองทัพอากาศได้ปรับพื้นที่ฝึกบินของ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริษัทวิทยุการบินฯได้ปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน ที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งภารกิจด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศเป็นสําคัญ

            ด้าน นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ทางด้านใต้ซึ่งเป็นเส้นทางที่รองรับเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหลักทางภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งในช่วงระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ปริมาณจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าด้านใต้ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยมีจํานวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ ๑๒,๔๐๐ เที่ยวบินต่อเดือน เฉลี่ยวันละ ๔๐๐ เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด การปรับเส้นทางบินใหม่เป็นแบบ คู่ขนาน และมีการจัดการจราจรทางอากาศแบบทางเดียว (one-way route) ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของกลุ่มสนามบินด้านใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมสามารถรองรับเที่ยวบินจากปัจจุบัน ๖๐๐ เที่ยวบินต่อวัน เป็นประมาณ ๑,๐๐๐ เที่ยวบินต่อวัน

             สําหรับการปรับเส้นทางบินใหม่ทางด้านใต้ในครั้งนี้ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้เส้นทางบินใหม่ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้จัดประชุมร่วมกับสายการบินผู้ใช้บริการ เพื่อทําความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการบิน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail