กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Försvarets Materielverk (FMV)

​                 ด้วยกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Försvarets Materielverk (FMV) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๔-๓๑ มี.ค.๖๗ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

                 ๑.  เป็นนายทหารสัญญาบัตรชาย ชั้นยศ น.ท.สังกัด ทอ.ไม่จำกัดเหล่า อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงในปีที่สอบคัดเลือก (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ ต.ค.๑๗)

                 ๒.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้ผ่านการตรวจร่างกายจาก พอ.และจิตวิทยาจาก สวบ.ทอ.

                 ๓.  เป็นผู้ปฏิบัติหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง และ/หรือการพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

                 ๔.  ผู้ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศครั้งสุดท้าย จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

                 ๕.  มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก สามารถฟัง สนทนา อ่านและเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องผ่านการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

                 ๖.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประจำสำนักงาน และระบบ Internet ในเกณฑ์ดี

                 ๗.  ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ณ สถานศึกษาหรือองค์กรใด ๆ ในเวลาราชการ ระหว่าง ๑ เม.ย.๖๔-๓๑ มี.ค.๖๗

                 ๘.  ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนของ ทอ. ไปปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง ณ ต่างประเทศ

                 ๙.  มีความพร้อมทางครอบครัว สำหรับปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

                 ๑๐.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เคยได้รับการลงโทษทางอาญาและวินัย 

                 ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ส่งใบสมัคร พร้อม รปภ.๑ จำนวน ๓ ชุด ถึง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ภายใน ๑๐ ก.ค.๖๓ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ โทร.๒-๐๘๑๑

​ 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail