พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หน่วยกองทัพอากาศต่างจังหวัด
2022/01/18

โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยมี พลอากาศตรี กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก สมใจ  ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ๑, นาวาอากาศเอก กาลิทัส  กมุทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ๒, นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ  ชวนสนิท เสนาธิการโรงเรียนการบิน และคุณอภิษฏา  คันธา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างสมบูรณ์แบบ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

รร การบิน (2).jpg

รร การบิน (1).jpg

​กองบิน ๑​​

บน 1 (1).jpg

บน 1 (3).jpg

บน 1 (2).jpg

        พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าปฏิญาณตนในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลเข้ารับราชการทหาร จะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์ 
       พร้อมทั้งจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-16B) จากฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ บินผ่านบริเวณพิธีฯ ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

กองบิน ๒

บน 2 (3).jpg

บน 2 (1).jpg

บน 2 (2).jpg

           นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  สิริปริญญา ,นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์  เปรมใจ เสนาธิการกองบิน ๒ และคุณวราภรณ์ สิริปริญญา รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างสมบูรณ์แบบ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕


กองบิน ๓

บน 3 (2).jpg

บน 3 (3).jpg

บน 3 (1).jpg

            นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๓ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว  โดยมี พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสระแก้วร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณศาลากรุงรัตนโกสินทร์สมโภช ๒๐๐ ปี จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕


กองบิน ๔

บน 4-3.jpg

บน 4-2.jpg

บน 4.jpg

         นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ และคุณพนิตศนี  ประพัฒน์ทอง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกองบิน ๔ ได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ รวมถึงนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ได้เข้าปฏิญาณตนในพิธี ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์ ณ บริเวณลานจอดแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
     
กองบิน ๕

บน 5.jpg

บน 5-2.jpg

บน 5-3.jpg

             นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕


กองบิน ๗

บน 7 (1).jpg

บน 7 (2).jpg

บน 7 (3).jpg

          พลตรี ทวนทอง ทองสุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕


กองบิน ๒๓

บน 23-3.jpg

บน 23.jpg

บน 23-2.jpg

            นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน หน้ากองบังคับการ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕


กองบิน ๔๑

บน 41.jpg

บน 41-2.jpg

บน  41-3.jpg

             นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในพิธีในการนำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมทั้งอ่านสารโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามกีฬา กรมทหารราบที่ ๗ กองพันทหารราบที่ ๑ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔


กองบิน ๔๖

บน 46-2.jpg

บน 46.jpg

บน 46-3.jpg

        พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป และได้ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน และอ่านสารจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๖ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธี ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

กองบิน ๕๖

บน 56.jpg

บน 56-3.jpg

บน 56-2.jpg

          พลตรี ประเสริฐ กิตติรัต  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖  เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕​

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail