กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
2020/12/01

              พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน์

              กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการรณรงค์ คือ “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” โดยมีสาระสำคัญ คือ ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา” ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ไม่บังคับตรวจเอชไอวี ไม่เปิดเผยผลเลือดของผู้อื่น และไม่นำผลเลือดมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำงาน การเข้าศึกษา การรับบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ การก้าวไปด้วยกันเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล องกรค์และสังคม อันจะส่งผลในมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้รับการบริการเท่าเทียม ซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในปี ๒๕๗๓ ซึ่งในปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่เยาวชน ประชาชน และกำลังพลกองทัพอากาศ รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสังคมอย่างเป็นปกติ

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้
          - การบรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร (นิรุตต์) ฐิตสํวโร
          - การแสดงของนักเรียนทหารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๒ ชุด และการแสดงวงหัสดนตรี จำนวน ๑ ชุด
A20201201 (5).jpg
A20201201 (3).jpg
A20201201 (4).jpg
A20201201 (7).jpg
วันเอดส์โลก_๒๐๑๒๐๑.jpg
A20201201 (1).jpg
A20201201 (6).jpg
A20201201 (8).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail