สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ "เราจะไม่ทิ้งกัน......ปันน้ำใจ.....สู้ภัยโควิด"
2021/09/02

กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ และถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 “เราจะไม่ทิ้งกัน......ปันน้ำใจ.....สู้ภัยโควิด” โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ จากกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ที่สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ ได้
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
๓. เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ Inclusive Learning Center on Disabilities: ILCD ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำเป็นเฉพาะบุคคล ให้กับเครือข่ายคนพิการที่จังหวัดชายแดนใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการด้านสังคมมามากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการนี้ด้วย ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๕ ของโครงการ ภายใต้แนวคิดของการ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน จากกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคม ที่สามารถจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต จากแนวคิดนี้ จึงเป็นที่มาในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องขึ้น โดยความร่วมมือของ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๑ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินโครงการร่วมกัน
สำหรับในปีนี้ การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ที่ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบตรงต่อภาวะทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมอย่างมิเคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของทุกๆ คน แย่ลงโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากยิ่งขึ้นกับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงการได้รับโอกาสจากสังคม คณะทำงานฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน โดยการระดมจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการที่มีความพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพเบื้องต้น ชุด Home Isolate สำหรับคนพิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แผนเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการสานพลังจากภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างสันติสุขให้กับชายแดนใต้ได้
โดยจะมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ พิธีรับ-มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เปิดโครงการประจำปี ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมือง โดยการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการที่มีความพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพเบื้องต้น ชุด Home Isolate สำหรับคนพิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งมอบงบประมาณบางส่วน ที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่สนับสนุนโครงการให้กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและภาคีเครือข่ายคนพิการ ดำเนินการส่งมอบให้กับภาคีเครือข่ายการในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ทุกๆ คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ความพิการ ผ่านการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลร่วมกัน และทำการแจกจ่ายให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษาหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมที่ ๓ อบรมอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำนิสิตนักศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและความสำคัญของอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการ ความเข้าใจในเรื่องความพิการในมิติต่างๆ แนวคิด“จิตอาสา” เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย ซึ่งในปีนี้เราจะดำเนินการภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น
กิจกรรมที่ ๔ การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย
ในกิจกรรมนี้แต่ละเครือข่ายจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง โดยลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ เสริมพลังให้กับคนพิการ การลงพื้นที่ของเครือข่ายเพื่อซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล สำรวจความต้องการที่จำเป็น ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้เป็นอีกครั้งที่ดิฉัน ได้เห็นพัฒนาการและการต่อยอดของโครงการ เห็นถึงการสานพลังของภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกองทัพอากาศ ที่สามารถผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดการสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เชื่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มาจากกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาที่สามารถช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ขอเพียงสังคม เปิดใจและให้โอกาสกับคนพิการทุกคนได้ใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มความสามารถ เขาเหล่านั้นจะอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้” เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงให้แก่คนพิการ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปิดโอกาส และเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โมเดลต้นแบบของโครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่เปิดกว้าง และให้โอกาสคนพิการได้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่สันติสุขชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน
A20210902 (4).jpg
A20210902 (2).jpgA20210902 (3).jpgA20210902 (6).jpgA20210902 (7).jpg
A20210902 (8).jpgA20210902 (9).jpgA20210902 (10).jpgA20210902 (11).jpgA20210902 (12).jpgA20210902 (13).jpg
A20210902 (14).jpg
A20210902 (15).jpgA20210902 (16).jpgA20210902 (17).jpgA20210902 (1).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail