พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา
2021/09/30

            ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยประกอบพิธี ดังนี้

            - เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ        
 
            - เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

            - เวลา ๑๓.๕๕ น. พิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
                       
            สำหรับพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล กองทัพอากาศ จึงได้จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธีไม่เกิน ๑๐๐ คน และผ่านการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) พร้อมกันนี้ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-16 A/B) และเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) บินผ่านพิธีเพื่อเป็นเกียรติ โดย พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ได้ส่งมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศและแฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่

            ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ให้ไว้ พร้อมทั้งกล่าวว่า “พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อีกทั้ง ท่านมีประสบการณ์ทั้งในด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีจิตใจโอบอ้อมอารี ผมเชื่อมั่นว่า ท่านจะเป็นผู้นำกองทัพอากาศ จะเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค โดยที่พวกเราทุกท่านจักต้องช่วยกันขับเคลื่อน และเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชนต่อไป”

            ด้าน พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ กล่าวว่า “ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระผม ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจากท่านนั้น กระผมขอรับหน้าที่และการปกครองบังคับบัญชากองทัพอากาศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ตลอดระยะเวลาที่กระผมปฏิบัติงานภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของท่าน กระผมได้ประจักษ์ถึงความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละของท่าน ในอันที่จะทำทุกสิ่ง เพื่อความเจริญมั่นคงของกองทัพอากาศ และประเทศชาติ

            กระผมขอยืนยันในความเคารพที่มีต่อท่าน และขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำพากองทัพอากาศให้เป็นกองทัพที่ทันสมัย และมีคุณภาพ จะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักความถูกต้องของกฎหมาย และแบบธรรมเนียมที่ดีงามของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งจะยึดถือว่า ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยทหาร...”

            พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ 

            - ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงปักกิ่ง 

             - ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ

             - ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ 
                       
             - รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

             - ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

              - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

              - ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๘
 
FB_IMG_1633037913773.jpg
FB_IMG_1633037916572.jpg
FB_IMG_1633037919254.jpg
FB_IMG_1633037922040.jpg
FB_IMG_1633037924971.jpg
FB_IMG_1633037927821.jpg
FB_IMG_1633037930588.jpg
FB_IMG_1633037883023.jpg
FB_IMG_1633037886450.jpg

FB_IMG_1633037938334.jpg
FB_IMG_1633037892474.jpg
FB_IMG_1633037895361.jpg
FB_IMG_1633037940635.jpg
FB_IMG_1633037943534.jpg
FB_IMG_1633037948681.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail