กองทัพอากาศรับมอบ “โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)” จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หลังจากร่วมกันจัดตั้งและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ระดับสีเหลือง-แดง จนสถานการณ์คลี่คลาย โดยหลังจากนี้จะให้บริการภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสนามกองทัพ
2021/10/07

                พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบ “โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)” จาก แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายแพทย์ ดุลย์ ดํารงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ๑ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อจัดตั้งเป็น “โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ )” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

               ด้วยในห้วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ขยายวงกว้างมากขึ้นและแพร่ระบาดไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากกรณีที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีจํานวนผู้ขอเข้ารับการตรวจคัดกรองจํานวนมากในแต่ละวันและมีรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมาก ขึ้นทุกวันเช่นกัน      

               กองทัพอากาศ จึงได้ผนึกกําลังกับ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BDMS ในการจัดตั้งโรงพยาบาล สนาม ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกัน โดยได้ปรับปรุงสนามกีฬาเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรจากเครือ BDMS โดยมูลนิธิเวชดุสิต ฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยกองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนสถานที่และบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลแห่งนี้มุ่งเน้นให้บริการผู้ป่วยระดับสีเหลือง-แดง สามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ ๑๐๐ เตียง โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งคํานึงถึง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมงานเป็นสําคัญ อาทิ การใช้หุ่นยนต์ในการส่งยาและอาหาร การติดต่อสื่อสาร ผ่าน Line Official ทําให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการตั้งแต้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น ๒๓๐ ราย รักษาหาย ๑๙๘ ราย ส่งต่อไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนด้วยปัญหาของโรคอื่น ๆ ๓๒ ราย โดยที่ไม่มีผู้เข้ารับการรักษาเสียชีวิต ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และผู้ติดเชื้อมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง BDMS จึงได้ส่งมอบพื้นที่และโครงสร้างโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) พร้อมงานระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen), เครื่องออกซิเจน Flow Meter, เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า, ชุด PAPR, เครื่องปรับอากาศ, ระบบออกซิเจนทางการแพทย์, ระบบ CCTV, ระบบ Nurse Call ฯลฯ ให้กองทัพอากาศดําเนินการจัดตั้งเป็น “โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)” สําหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ต่อไป ​

LINE_ALBUM_2021_3.10.7_๒๑๑๐๐๘.jpg 

LINE_ALBUM_2021_0.10.7_๒๑๑๐๐๘.jpg

LINE_ALBUM_2021.10.7_๒๑๑๐๐๘.jpg

LINE_ALBUM_2021_4.10.7_๒๑๑๐๐๘.jpg

LINE_ALBUM_2021_1.10.7_๒๑๑๐๐๘.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail