กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
2021/11/22

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และกำลังพลกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาสีรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และภูมิทัศน์ตามแนวถนนพหลโยธินตั้งแต่สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จนถึงกรมพลาธิการทหารอากาศ
สำหรับกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อประชาชนตลอดพระชนมชีพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการทำความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. กิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” เป็นกิจกรรมทำความสะอาด ทาสีบริเวณแนวรั้วด้านนอกของหน่วยงาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
๒. กิจกรรม “สามัคคีคือพลัง” เป็นกิจกรรมที่กำลังพลกองทัพอากาศร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความรักต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
๓. กิจกรรม “พี่ไม่รักหนูนะ” กำหนดให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นพื้นที่อาศัยของหนูและไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือพาหะนำโรคต่าง ๆ
๔. กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อีกด้วย
LINE_ALBUM_2021_2.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_6.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_8.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_4.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_5.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_1.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_7.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
LINE_ALBUM_2021_0.11.22_๒๑๑๑๒๒.jpg
258787790_2066868180156113_4133606081341877839_n.jpg
ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
  พลอากาศตรี เศกสรรค์ สวนสีดา ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ พร้อมด้วยข้าราชการ ศฮพ.ร่วมกับ พลอากาศตรี วัลลภ ประสงค์กิจ และข้าราชการ ศบพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หน้าบ้าน น่ามอง” ภายใต้กิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณโรงเก็บเครื่องบินบุคคลสำคัญและภายในสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ศฮ-3.jpg
ศฮ-2.jpg
ศฮ.jpg
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่หน่วยงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล กองทัพอากาศ ในพื้นที่รอบอาคารกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และบริเวณหน้าช่องทาง บก.ทอ.๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กร.jpg
กร-2.jpg
กร-3.jpg
สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
พลอากาศโทอร่าม สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน ฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ในการจัดกิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” โดยร่วมทำความสะอาดและทาสีแนวรั้วด้านนอกอาคารแปดกรม เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรงข้ามศูนย์กีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ
ปช.jpg
timeline_20211122_153825.jpg
timeline_20211122_153837.jpg
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตใจของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยมีกำลังพลสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
สนภ-3.jpg
สนภ-2.jpg
สนภ.jpg
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน ทั้งหน่วยในที่ตั้งดอนเมืองและหน่วยสนาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพล ทอ. ภายใต้ชื่อกิจกรรม"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ​
ศสอต.4.jpg
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พลอากาตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ ข้าราชการหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หน้าบ้านน่ามอง” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณริมถนนพหลโยธินและบริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
อย.jpg
อย-2.jpg
อย-3.jpg
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก ศุภกร จิตตรีขันธ์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" โดยนำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหน่วยโดยการทำความสะอาดโดยรอบนอกและภายในอาคาร และกิจกรรมทาสีทางเท้ารอบแท่นพระรูปพระบิดากองทัพอากาศ ทั้งหมดนี้เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หน่วยงาน สภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
ศวอ-2.jpg
ศวอ-3.jpg
ศวอ.jpg

โรงเรียนการบิน
นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ ชวนสนิท เสนาธิการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ โรงเรียนการบิน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณจุดรักษาการณ์ จ.๙ ,แดนสนุก และสถานที่ทำงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
รร การบิน.jpg
รร การบิน -2.jpg
รร การบิน-3.jpg
กองบิน ๑
นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตใจของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งจัดภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” 
เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงทาสีแนวรั้วให้สวยงาม โดยมี กำลังพล กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ลานหน้าประตูทางเข้า - ออก กองบิน ๑ ​จังหวัดนครราชสีมา
บน 1-2.jpg
บน 1-3.jpg
บน1.jpg
กองบิน ๒
  นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพล ทอ. ภายใต้ชื่อกิจกรรม"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
บน 2.jpg
DSC_3419.jpg
บน 2 -3.jpg
กองบิน ๓
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว
บน 3.jpg
บน 3-2.jpg
บน 41-3.jpg
กองบิน ๔

  นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔ ร่วมกันจัดกิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณช่องทาง กองบิน ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณช่องทางกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์
บน 4.jpg
บน-4.jpg
บน4-2.jpg
กองบิน ๕
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตใจ กำลังพลกองบิน ๕ ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ ณ ลานสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บน5.jpg
บน 5.jpg
บน5-2.jpg
กองบิน ๖
นาวาอากาศเอก อธิราช ศิริทรัพย์ ผู้บังคับการกองบิน ๖ พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล กองบิน ๖ และจัดกิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดหน่วย ภายใต้กิจกรรมหลัก “ ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี “ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง
บน 6.jpg
บน6-2.jpg
บน6-3.jpg
กองบิน ๗
         นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗, รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำจิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสังกัดกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "หน้าบ้านน่ามองรอบรั้ว กองบิน ๗"" ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแนวรั้วด้านหน้ากองบิน ๗ 
     ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ กองบิน๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บน 7.jpg
บน 7-2.jpg
บน7-3.jpg
กองบิน ๒๑
นาวาาอากาศเอก พฐา  แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดภายในสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
บน 21-3.jpg 
บน 21.jpg
บน 21-2.jpg
กองบิน ๒๓
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน หน้ากองบังคับการกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
timeline_20211122_132825.jpg
กองบิน ๔๑
    นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยภายในกิจกรรม ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๔๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนโดยรอบ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบกองบิน ๔๑ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสะอาดเรียบร้อย โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
     บน41.jpg
บน 41.jpg
บน 41-3.jpg
กองบิน ๔๖
  นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ของกำลังพล ทอ. ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ทัพฟ้า 
ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เสนาธิการกองบิน ๔๖ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๔๖ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บน46.jpg
บน46-2.jpg
บน46-3.jpg
กองบิน ๕๖
นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้บังคับการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๕๖  เข้าร่วมพิธี  ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา
บน 56.jpg
กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
          กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกันพัฒนา หน้าบ้านน่ามอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ  กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี
 911045.jpg
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ และพั_.jpg
สถานีรายงานสมุย
         นาวาอากาศโท ธีรวิทย์  ชิดเชื้อ ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย นำจิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ ณ สถานีรายงานสมุย ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สร สมุย.jpg
สร สมุย-2.jpg
กรมช่างอากาศ
พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" โดยนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ร่วมทำกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีด้วยกัน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง, สามัคคีคือพลัง, พี่ไม่รักหนูนะ และการบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หน่วยงาน สภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล กรมช่างอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมช่างอากาศ
ชอ.jpg
ชอ-2.jpg
ชอ-3.jpg
กรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศโท ทวีพงษ์  ปาจรีย์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” ของกองทัพอากาศ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ กำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ร่วมกิจกรรม"หน้าบ้าน น่ามอง" ร่วมทาสีกระถางต้นไม้ ทาสี footpath ขาว-แดง บริวณลานหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทั้ง ทำความสะอาดและปรับปรุงทาสีแนวรั้ว บริเวณหน้าประตูทางเข้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้มีความสวยงาม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ลานหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
พอ.jpg
พอ-2.jpg
พอ-3.jpg
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย เสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พลอากาศตรี ปริพนธ์  สุขพิมาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ, ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รร นนก.jpg
รร นนก-3.jpg
รร นนก-2.jpg
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
    พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร และปลูกต้นกล้วย เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หน่วยงาน
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรักสามัคคี 
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ศวท (1).jpg
ศวท (3).jpg
ศวท (2).jpg
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จเร เเสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธาน นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" (ในส่วนของ สน.ผบ.ดม.) โดยเเบ่งเป็น ๓ กิจกรรมคือ ๑.กิจกรรม "หน้าบ้านน่ามอง" ๒.กิจกรรม "สามัคคีคือพลัง" ๓.กิจกรรม "พี่ไม่รักหนูนะ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
timeline_25641122_142840.jpg
timeline_25641122_142822.jpg
timeline_25641122_142817.jpg
Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail