ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
2023/03/21

​​​

336360624_912788856640310_3559958811520411067_n.jpg

336572382_231355282689038_1310755548487216343_n.jpg

336648561_2000747296940570_28420545066256500_n.jpg

336159573_171305722387047_875025691339566529_n (1).jpg

336786258_748565413454045_855725972507050914_n.jpg

336717043_615507433762539_4447562864340630064_n.jpg

"ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17"
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหนังสือรับรองและเครื่องหมายแสดงความสามารถกิตติมศักดิ์ กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ และกล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจอันดีในภารกิจของกองทัพอากาศ ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ ประการสำคัญ คือ ทุกท่านมีความสุขตลอดการฝึกอบรม ผมทราบดีว่าทุกท่านเป็นระดับผู้บริหารที่มีภารกิจสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแต่ท่านยังสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับกองทัพอากาศ ผมมั่นใจว่าทุกท่านได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความทรงจำที่ดีต่อกันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป”
สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์ชาติและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของกองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย และรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการทหารของประเทศ
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ ตลอดจนการให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail