Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTopic

Edited: 9/21/2016 3:08 PM
Picture Placeholder: น.อ. เวนิช ทองโสม
น.อ. เวนิช ทองโสม
การใช้งานเว็บบอร์ด ทอ.

วิธีใช้งานเว็บบอร์ดโดย (สังเขป)

การสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
1. ลงทะเบียนสมาชิก ที่เมนู Register
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม [ REGISTER ] เพื่อส่งข้อมูล
3. ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้ ให้ยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิกลิงค์ที่แนบไปพร้อมกับอีเมล์ (ถ้าไม่อยู่ใน Inbox ก็อาจจะอยู่ที่ Junk Mail)
4. เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถ Sign In เพื่อใช้งานเว็บบอร์ดได้

การเข้าสู่ระบบเว็บบอร์ด
1. คลิกที่ Sign In (ที่มุมขวาบน)
2. กรอก Username และ Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ Sign In ]
3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ จะปรากฏชื่อ Username ที่มุมขวาบน

การออกจากระบบเว็บบอร์ด
1. คลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ข้างชื่อ Username ที่มุมขวาบน
2. คลิกที่ Sign Out

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. ที่หน้าเว็บบอร์ด คลิกที่เมนู Change Password
2. ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ

 

Picture Placeholder: webmaster
  • webmaster
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: น.อ. เวนิช ทองโสม" />
น.อ. เวนิช ทองโสม

วิธีใช้งานเว็บบอร์ดโดย (สังเขป)

การสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
1. ลงทะเบียนสมาชิก ที่เมนู Register
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม [ REGISTER ] เพื่อส่งข้อมูล
3. ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้ ให้ยืนยันการลงทะเบียนโดยการคลิกลิงค์ที่แนบไปพร้อมกับอีเมล์ (ถ้าไม่อยู่ใน Inbox ก็อาจจะอยู่ที่ Junk Mail)
4. เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถ Sign In เพื่อใช้งานเว็บบอร์ดได้

การเข้าสู่ระบบเว็บบอร์ด
1. คลิกที่ Sign In (ที่มุมขวาบน)
2. กรอก Username และ Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ Sign In ]
3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ จะปรากฏชื่อ Username ที่มุมขวาบน

การออกจากระบบเว็บบอร์ด
1. คลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ข้างชื่อ Username ที่มุมขวาบน
2. คลิกที่ Sign Out

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. ที่หน้าเว็บบอร์ด คลิกที่เมนู Change Password
2. ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการ

 

09/19/2016 1:36 PM9/21/2016 3:08 PMNoGeneral (ห้องทั่วไป)
25.0589982638889
19/19/2016 1:36 PM1
chanida
300209/19/2016 1:36 PM1
There are no items to show in this view of the "Discussions List" discussion board.

 

false,false,2