Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTopic

Started: 9/20/2016 8:36 AM
Picture Placeholder: chatree diloksum
chatree diloksum
น้ำประปา แฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน

​ถาม ชย.ทอ. เรื่องน้ำประปาที่แฟลต ทอ. ส ทุ่งสีกัน

- น้ำประปาเมื่อเก็บไว้มีกลิ่นเหมือนน้ำคลำ (โคลน)

-บ่อพักน้ำใต้ดินใช้ร่วมกับระบบดับเพลิงใช่หรือไม่

-มีการตรวจการรั่วซึมของบ่อเก็บน้ำหรือไม่ เนื่องจากใต้ถุนตึกมีน้ำโสโครกไหลนองจะซึมเข้าบ่อพักน้ำหรือไม่

-ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อใช้บริโภคยังไง เพราะเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำใส้กรองสกปรกเร็วมาก ปริมาณน้ำที่กรองประมาณ 100 ล. ใส้กรองเหลืองแล้ว

-คุณภาพน้ำบริโภคได้หรือไม่

-เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารและถังทำไมคุณภาพน้ำยังไม่ดีขึ้น

-น่าจะแยกระบบกักเก็บน้ำอุปโภค บริโภคออกจากระบบดับเพลิงอาคาร(ถังเก็บ)

-บ่อพักน้ำใต้ดินมีการตรวจ ทำความสะอาด ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างไร

Picture Placeholder: chatree diloksum
  • chatree diloksum
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: chatree diloksum" />
chatree diloksum

​ถาม ชย.ทอ. เรื่องน้ำประปาที่แฟลต ทอ. ส ทุ่งสีกัน

- น้ำประปาเมื่อเก็บไว้มีกลิ่นเหมือนน้ำคลำ (โคลน)

-บ่อพักน้ำใต้ดินใช้ร่วมกับระบบดับเพลิงใช่หรือไม่

-มีการตรวจการรั่วซึมของบ่อเก็บน้ำหรือไม่ เนื่องจากใต้ถุนตึกมีน้ำโสโครกไหลนองจะซึมเข้าบ่อพักน้ำหรือไม่

-ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อใช้บริโภคยังไง เพราะเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำใส้กรองสกปรกเร็วมาก ปริมาณน้ำที่กรองประมาณ 100 ล. ใส้กรองเหลืองแล้ว

-คุณภาพน้ำบริโภคได้หรือไม่

-เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารและถังทำไมคุณภาพน้ำยังไม่ดีขึ้น

-น่าจะแยกระบบกักเก็บน้ำอุปโภค บริโภคออกจากระบบดับเพลิงอาคาร(ถังเก็บ)

-บ่อพักน้ำใต้ดินมีการตรวจ ทำความสะอาด ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างไร

09/20/2016 8:36 AM9/20/2016 8:36 AMNoGeneral (ห้องทั่วไป)
25.7975643330397
9/20/2016 8:36 AM300209/20/2016 8:36 AM1
There are no items to show in this view of the "Discussions List" discussion board.

 

false,false,2