Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTopic

Started: 9/26/2016 7:10 AM
Picture Placeholder: chatree diloksum
chatree diloksum
น้ำประปา

ถาม ชย.ทอ. เรื่องน้ำประปาที่แฟลต ทอ. ส ทุ่งสีกัน

- น้ำประปาเมื่อเก็บไว้มีกลิ่นเหมือนน้ำคลำ (โคลน)

-บ่อพักน้ำใต้ดินใช้ร่วมกับระบบดับเพลิงใช่หรือไม่

-มีการตรวจการรั่วซึมของบ่อเก็บน้ำหรือไม่ เนื่องจากใต้ถุนตึกมีน้ำโสโครกไหลนองจะซึมเข้าบ่อพักน้ำหรือไม่

-ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อใช้บริโภคยังไง เพราะเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำใส้กรองสกปรกเร็วมาก ปริมาณน้ำที่กรองประมาณ 100 ล. ใส้กรองเหลืองแล้ว

-คุณภาพน้ำบริโภคได้หรือไม่

-เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารและถังทำไมคุณภาพน้ำยังไม่ดีขึ้น

-น่าจะแยกระบบกักเก็บน้ำอุปโภค บริโภคออกจากระบบดับเพลิงอาคาร(ถังเก็บ)

-บ่อพักน้ำใต้ดินมีการตรวจ ทำความสะอาด ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างไร​

Picture Placeholder: chatree diloksum
  • chatree diloksum
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: chatree diloksum" />
chatree diloksum

ถาม ชย.ทอ. เรื่องน้ำประปาที่แฟลต ทอ. ส ทุ่งสีกัน

- น้ำประปาเมื่อเก็บไว้มีกลิ่นเหมือนน้ำคลำ (โคลน)

-บ่อพักน้ำใต้ดินใช้ร่วมกับระบบดับเพลิงใช่หรือไม่

-มีการตรวจการรั่วซึมของบ่อเก็บน้ำหรือไม่ เนื่องจากใต้ถุนตึกมีน้ำโสโครกไหลนองจะซึมเข้าบ่อพักน้ำหรือไม่

-ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อใช้บริโภคยังไง เพราะเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำใส้กรองสกปรกเร็วมาก ปริมาณน้ำที่กรองประมาณ 100 ล. ใส้กรองเหลืองแล้ว

-คุณภาพน้ำบริโภคได้หรือไม่

-เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารและถังทำไมคุณภาพน้ำยังไม่ดีขึ้น

-น่าจะแยกระบบกักเก็บน้ำอุปโภค บริโภคออกจากระบบดับเพลิงอาคาร(ถังเก็บ)

-บ่อพักน้ำใต้ดินมีการตรวจ ทำความสะอาด ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างไร​

19/26/2016 7:10 AM9/26/2016 7:10 AMNoกล่องจดหมายถาม-ตอบ
26.2406807946439
29/20/2016 8:36 AM1
anuchote
300209/20/2016 8:36 AM1
Posted: 9/27/2016 3:26 PM
Picture Placeholder: prapassorn
prapassorn

เรียนคุณ chatree  ดิฉันได้แจ้งให้ น.ประชาสัมพันธ์ ชย.ทอ. ทราบแล้ว  ทางผู้เกี่ยวข้องน่าจะตอบข้อสงสัยให้ท่านได้ในเร็ว ๆ นี้ ค่ะ

Picture Placeholder: prapassorn
  • prapassorn
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: prapassorn" />
prapassorn

เรียนคุณ chatree  ดิฉันได้แจ้งให้ น.ประชาสัมพันธ์ ชย.ทอ. ทราบแล้ว  ทางผู้เกี่ยวข้องน่าจะตอบข้อสงสัยให้ท่านได้ในเร็ว ๆ นี้ ค่ะ

chatree diloksum9309/27/2016 3:26 PM9/27/2016 3:26 PM
9/21/2016 1:15 PM1
anuchote
302009/21/2016 1:15 PM1

 

false,false,2